Reservation
? nights Book

Hotel Map

Map of the hotel

Contact us

Mercure Hotel Beijing (Former Shen Zhou International Hotel)

Addr: 31 South Zhongguancun Street (Zhongguancun Nan Dajie)(31)
Tel: +86-15110107625  Fax: +86-10-68118908
click and print it with you